Chrzest

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU DZIECKA

 Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu)

Przepisy Prawa Kościelnego określają, iż Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować (KPK kan. 867 – § 1).

 Program przygotowania rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka w naszej parafii jest podyktowany wielką wagą sakramentu chrztu i uwzględnia zalecenia określone przez Biskupa Diecezjalnego oraz przepisy prawa kanonicznego Kościoła powszechnego i diecezjalnego.

 

I.  Prośbę o chrzest dziecka zgłaszają oboje rodzice, chyba że dziecko wychowuje jedno z nich. Powinni to uczynić jeszcze przed urodzeniem dziecka, planując, że chrzest nastąpi w perspektywie 2-3 miesięcy. W tym celu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej przy ul. Kasprowicza 1środę lub piątek w godz. 11.00-12.00 lub 16.00-17.00.

 Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w każdą II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00, oraz w sobotę po II niedzieli miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.00. Inne wyjątkowe sytuacje można ustalić z księdzem osobiście.

 

II.   Przygotowanie obejmuje trzy spotkania w domu parafialnym (ul. Kasprowicza 1).

1)      Rozmowa duszpasterska z rodzicami.

Rozmowa odbywa się w kancelarii parafialnej, przy zgłoszeniu prośby o chrzest dziecka. W wyjątkowych przypadkach w innym uzgodnionym terminie. Rodzice przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

·  akt urodzenia dziecka (odpis z USC) – do wglądu,

·  dane rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód, aktualny adres  zamieszkania),

·  zaświadczenie z parafii aktualnego zamieszkania (nie zameldowania) obojga osób zgłoszonych na rodziców chrzestnych o tym, że są wierzący i praktykujący oraz nie mają przeszkód, aby podjąć tę odpowiedzialną funkcję świadka wiary wobec dziecka,

·  zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania przez rodzica chrzestnego,

·  jeżeli rodzice dziecka mieszkają poza terenem naszej parafii (również poza Polską), przedstawiają pisemną zgodę na udzielenie chrztu proboszcza swojej parafii zamieszkania.

2)      Katecheza w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.30.

Obejmuje ona dwa tematy:

– Chrzest św. nowym życiem w Chrystusie

– Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci

Na katechezę zgłaszają się oboje rodzice i chrzestni. Zwolnieni z niej są ci, którzy odbyli już taką katechezę i przedstawią stosowane zaświadczenie.

3)      Wprowadzenie w obrzędy liturgiczne w formie katechezysobota przed drugą niedzielą miesiąca o godz. 16.30. Obowiązuje ona rodziców i chrzestnych.

 

W KATECHEZACH NAJLEPIEJ UCZESTNICZYĆ

JESZCZE PRZED URODZENIEM DZIECKA

 W dniu chrztu należy przybyć do kościoła najpóźniej 15 minut przed Mszą św.

i oczekiwać wewnątrz świątyni przy głównym wejściu.

Terminarz przygotowań do chrztu dziecka

(wyjątki od reguły zaznaczone kolorem czerwonym).

2019 rok

Miesiąc

Dzień I katechezy

Dzień II katechezy

Najbliższa data chrztu

Styczeń

Terminy ustalane indywidualnie

13.01 – niedziela / 19.01 – sobota

Luty

2 lutego

9 lutego

10.02 – niedziela / 16.02 – sobota

Marzec

2 marca

9 marca

10.03 – niedziela / 16.03 – sobota

Kwiecień

6 kwietnia

13 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny

22 kwietnia, godz. 11.00

Maj

4 maja

11 maja

12.05 – niedziela / 18.05 – sobota

Czerwiec

1 czerwca

8 czerwca

09.06 – niedziela / 15.06 – sobota

Lipiec

6 lipca

13 lipca

14.07 – niedziela / 20.07 – sobota

Sierpień

3 sierpnia

10 sierpnia

11.08 – niedziela / 17.08 – sobota

Wrzesień

31 sierpnia

7 września

08.09 – niedziela / 14.09 – sobota

Październik

5 października

12 października

13.10 – niedziela / 19.10 – sobota

Listopad

26 października

9 listopada

10.11 – niedziela / 16.11 – sobota

Grudzień

7 grudnia

14 grudnia

26 grudnia, godz. 11.00

 

Funkcję rodzica chrzestnego może pełnić ktoś, kto jest katolikiem, bierzmowanym, przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą. Dlatego nie można wybierać do tej funkcji osób, które żyją w sytuacji grzechu ciężkiego (np. konkubinat, związek niesakramentalny), czy nie praktykują życia sakramentalnego przez np. regularne uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej i spowiedź.

 

Celebracja sakramentów jest stosowną okolicznością do wyrażenia jedności ze wspólnotą Kościoła w parafii oraz odpowiedzialności za jej funkcjonowanie w wymiarze nadprzyrodzonym i doczesnym. Ofiara składana przy okazji prośby o sakrament nie jest formą zapłaty i nie ma ustalonej wielkości. Powinna być wyrazem poważnej troski o potrzeby wspólnoty Kościoła, do którego dziecko zostaje przyjęte, w której będzie wzrastało w wierze i która wspiera je w rozwoju duchowym. Składane ofiary, podyktowane piątym przykazaniem kościelnym, są przeznaczane na utrzymanie świątyni, pomieszczeń parafialnych i prowadzenie duszpasterstwa.

 

Matka chrzestna przygotowuje białą szatę

Biała szata jest znakiem, że ochrzczony stał się nowym stworzeniem, a uwolniony od grzechu pierworodnego otrzymał godność dziecka Bożego. Zwróćmy uwagę, iż biała alba, jaką dzieci winny mieć przy Pierwszej Komunii Świętej odwołuje się właśnie do szaty chrztu świętego. Założenie białej szaty oznacza, że człowiek oblekł się niejako w Chrystusa, zjednoczony z Nim ma udział w boskim życiu. Odtąd ochrzczony winien dzielić los Jezusa. Powinna to być prawdziwa szata, którą można przyoblec dziecko, a nie tylko chusta, którą dziecko się nakrywa. Znak białej szaty zobowiązuje rodziców, chrzestnych i pozostałych chrześcijan, aby słowem i przykładem pomagali dziecku zachować godność dziecka Bożego.

 

Ojciec chrzestny przygotowuje świecę

Podczas chrztu zapala ją od płomienia świecy paschalnej, która jest znakiem Chrystusa – Światłości świata. Światło jest symbolem wiary, która jednoczy z Bogiem. Wręczeniu świecy towarzyszą słowa: Przyjmijcie światło Chrystusa. Zapalona świeca oznacza, że sam Chrystus oświeca i prowadzi ochrzczoną osobę. Celebrans zwraca się do rodziców i chrzestnych słowami: Podtrzymanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie. Warto pamiętać, że ta właśnie świeca powinna towarzyszyć później dziecku w przygotowaniu do Pierwszej Komunii świętej.

 

Treści służące pogłębieniu wiary

 Wskazania Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące chrztu.

Kan. 851 – Sprawowanie chrztu powinno być odpowiednio przygotowane, dlatego: (…)

2 – rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. Proboszcz winien osobiście lub przez innych zatroszczyć się, ażeby rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą, zbierając razem po kilka rodzin oraz, gdy to możliwe, składając im wizytę. (…)

Kan. 855 – Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu. (…)

Kan. 867 – § 1. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.

§ 2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.

Kan. 868 – § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1 – aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;

2 – aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie. (…)

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1 – jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 – ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 – jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 – jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 – nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Terytorium

Parafia jako jednostka terytorialna obejmuje ochrzczonych wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego zamieszkujących następujące ulice:

1-go Maja 1, 2, 3, 4

30 maja 1960

Aleja Konstytucji 3-go Maja (nieparzyste)

Aleja Zjednoczenia (nieparzyste do 11)

Armii Krajowej

Boduena

Dąbrowskiego (nieparzyste)

Dąbrówki

Długa (nieparzyste)

Grottgera (nieparzyste)

Jedności

Jelenia

Kasprowicza

Krakusa

Krośnieńska

Krucza

Kupiecka (parzyste od 32)

Lisia

Lisowskiego

Łąkowa

Mariacka

Mickiewicza (nieparzyste do 9)

Miodowa

Młyńska

Moniuszki nieparzyste (do 11), parzyste (do 4)

Morwowa

Objazdowa

Okulickiego  (do 25) Osadnicza

Pl. Powstańców Wlkp.

Pl. Słowiański

Pod Filarami (nieparzyste)

Polna

Powstańców Warszawy

Przy gazowni

Reja

Rymarska

Składowa

Słoneczna

Sobieskiego

Stary Rynek (nieparzyste)

Studzianki

Szarych Szeregów

Św. Trójcy

Świętojańska

Wandy

Wawrzyniaka Ks. Piotra

Węglowa

Wiejska

Wiśniowa (nieparzyste)

Wojska Polskiego do 84

Zamkowa

Żeromskiego (parzyste)

kapłani

Proboszcz

Ks. kan. Zdzisław Przybysz

Wikariusze:

Ks. Artur Grześko

Ks. Szymon Tołkacz

 

Ks. kan. Piotr Kamiński (rezydent, pracownik Kurii Biskupiej)

Intencje mszalne

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 04 VIII 2019 r. 

7.30    † Genowefa i Bolesław Ostrowscy oraz Genowefa, Jan i Lucjan Świca

9.30    Za parafian

11.00  † Teściowie: Sylwester i Wiktoria Rajewicz, siostry: Władysława i Kazimiera, szwagrowie: Czesław i Bolesław

12.30  † Jan, Maria, Florian Taberscy, Stanisława, Szczepan i Sylwester Macioszkowie i zmarli z rodziny

16.30  † Henryk Cieślak (25 rocz. śmierci) i zmarli z rodziny

18.30  † Henryk Jokiel (4 greg.)

 

PONIEDZIAŁEK 05 VIII 2019 r.

10.00  † Henryk Jokiel (5 greg.)

18.00  †† Zmarli z rodziny Skwierzyńskich: Henryka, Józefa, Józef, Zygmunt, oraz zmarli z rodziny Sikorów: Ignacy, Marianna, Helena, Stefan, Jan, Józef

 

WTOREK 06 VIII 2019 r.

10.00  † Henryk Jokiel (6 greg.)

18.00  † Za zmarłego Gabriela o łaskę nieba przy Bogu

 

ŚRODA 07 VIII 2019 r.

† Henryk Jokiel (7 greg.) – poza parafią

10.00  † Edward Dominiczak (13 rocz. śmierci)

18.00  Dziękczynno-błagalna za Magdę i Arkadiusza (20 rocz. ślubu) z prośbą o dalszą opatrzność Bożą nad nimi i ich synem

 

CZWARTEK 08 VIII 2019 r.

10.00   † Henryk Jokiel (8 greg.)

18.00   W intencji Bogu wiadomej

 

PIĄTEK 09 VIII 2019 r.

10.00  † Henryk Jokiel (9 greg.)

18.00  † Zofia, Zdzisław Korycińscy

 

SOBOTA 10 VIII 2019 r.

† Henryk Jokiel (10 greg.) – poza parafią

10.00  W intencji ludzi zniewolonych nałogami, aby odnaleźli drogę do rozpoczęcia nowego życia

18.00  W intencji Beaty z okazji urodzin, z podziękowaniem za przeżyte lata i prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata i zdrowie w rodzinie